تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 183
  • بازدید دیروز : 69
  • بازدید کل : 124492

خلاصه فصل


خلاصه فصل

1- تغيير مسير پرتو نور در مرز دو محيط شفاف، شكست نور ناميده مي شود.

2- بنا به اصل برگشت پذيري نور، مسير پرتوهاي نور به جهت تابش آنها بستگي ندارد. يعني اگر در پديده شكست نور جهت تابش پرتو نور عوض شود، نور همان مسير قبلي را طي خواهد نمود.

3- علت شكست نور تغيير سرعت آن در مرز دو محيط شفاف است.

4- نسبت سرعت نور در هوا( C ) به سرعت نور در يك محيط شفاف( V) را ضريب شكست آن محيط مي نامند و با نماد n نشان مي دهند.

C سرعت نور در خلاء( يا تقريباً هوا) است كه برابر مي باشد.

5- هر چقدر ضريب شكست يك محيط شفاف بيشتر باشد، نور در آن بيشترمي شكند و نيز سرعت نور در آن كمتر مي شود.

6- ضريب شكست خلاء( يا تقريباً هوا) برابر يك در نظر گرفته مي شود.

7- نسبت ضريب شكست دو محيط برهم را ضريب شكست نسبي دو محيط مي نامند.

8- رابطه بين ضريب شكستها و سرعتهاي نور در دو محيط شفاف به صورت زير است:

9- در پديده شكست نور، هرگاه زاويه شكست 90 درجه باشد زاويه تابش را زاويه حد دو محيط مي نامند.

10- در پديده شكست نور، هرگاه زاويه تابش نور در محيط غليظ از زاويه حد بيشتر باشد، پديده بازتابش كلي اتفاق مي افتد. در اين حالت تمامي پرتوهاي نور از سطح جداكننده دو محيط به محيط غليظ باز تابيده مي شوند.

 

 

11- منشور جسم شفاف و سختي است كه معمولاً قاعده آن به شكل مثلث بوده و داراي دو وجه غير موازي است. هرگاه پرتو نور يك رنگي به يكي از وجه هاي آن بتابد، شكسته شده و به طرف قاعده ضخيم منشور منحرف مي شود. از منشورها معمولاً براي بازتابش كلي و پاشيدگي نور استفاده مي شود.

12- منشورهاي بازتابش كلي از شيشه اي با زاويه حد 42 درجه و قاعده اي به شكل مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين ساخته مي شوند. اين منشورها مي توانند پرتوهاي نور را به دو صورت بازتابش كلي و منحرف نمايند:

الف) يك بار بازتابش كلي و انحراف به اندازه 90 درجه.

ب) دو بار بازتابش كلي و انحراف به اندازه 180درجه.

 

 

 

13- جدا سازي رنگهاي نور سفيد به وسيله منشور را پاشيدگي نور مي نامند.

14- رنگهاي تشكيل دهنده نور سفيد را طيف نور سفيد مي نامند. اين رنگها به ترتيب عبارتند از : قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، بنفش.

15- علت پاشيدگي نور توسط منشور آن است كه ضريب شكست منشور براي نورهاي مختلف يكسان نيست و به همين دليل انحراف آنها پس از خروج از منشور متفاوت بوده و از هم جدا مي شوند. در اين پديده نور بنفش بيشترين انحراف و نور قرمز كمترين انحراف را پيدا مي كنند.

16- عدسي ها اجسام شفافي هستند كه مي توانند پرتوهاي موازي نور را بعد از عبور از خود در يك نقطه جمع كنند يااز هم دور نمايند. به اين جهت به دو نوع همگرا يا واگرا تقسيم مي شوند.

17- در عدسي هاي همگرا معمولاً لبه عدسي نازكتراز قسمت مياني است و به اين خاطر آنها را كوژ يا محدب نيز مي نامند. همچنين در عدسي هاي واگرا معمولاً قسمت مياني نازكتر از لبه عدسي است و به اين خاطر آنها را كاو يا مقعر نيز مي نامند.

18- علت همگرايي يا واگرايي عدسي ها آنست كه هر عدسي را مي توان تركيبي از چند منشور در نظر گرفت كه روي هم قرار گرفته اند و پرتوهاي نور را به طرف قاعده ضخيم خودمنحرف مي كنند.

19- يك عدسي با موارد زير مشخص مي شود:

مركز نوري، مركز انحنا، محور اصلي، كانون اصلي و شعاع عدسي.

ـ براي تعريف هر يك از اين موارد به متن درس مراجعه نماييد).

20- هر عدسي داراي دو كانون اصلي است كه در طرفين آن قرار دارند و بين فاصله كانوني عدسي ( f) و شعاع آن(r) رابطه زير برقرار است:

21- براي رسم تصوير در عدسي ها از پرتوهاي راهنما استفاده مي شود. اين پرتوها عبارتند از:

الف) پرتوي كه موازي محور اصلي به عدسي مي تابد و پس از شكست در عدسي خود يا امتداد كانون عدسي مي گذرد.

ب) پرتوي كه خود يا امتداد آن از كانون اصلي عدسي مي گذرد و پس از شكست در عدسي به موازات محور اصلي خارج مي شود.

پ) پرتوي كه از مركز نوري عدسي مي گذرد و بدون شكست خارج مي شود.

22- در عدسي همگرا بر حسب فاصله و محل جسمي كه در مقابل آن قرار دارد، شش نوع تصوير ايجاد مي شود. هنگامي كه جسم در داخل فاصله كانوني عدسي قرار دارد تصوير آن مجازي و مستقيم است. اما در بقيه موارد تصويرها هميشه حقيقي و وارونه هستند.

33- عدسي واگرا از جسمي كه در مقابل آن قرار دارد هميشه يك نوع تصوير كوچكتر،مستقيم و مجازي ايجاد مي كند.

24- در عدسي ها، بين فاصله جسم تا عدسي( p ) و فاصله تصوير تا عدسي( q ) و فاصله كانوني عدسي( f )رابطه زير برقرار است:

در اين رابطه هرگاه كانون يا تصوير مجازي باشد، علامت آنرا منفي در نظر مي گيريم.

25- بزرگنمايي خطي در عدسي ها برابر نسبت اندازه تصوير( AB) به اندازه جسم(AB) است، و آنرا با حرف m نشان مي دهند:

m=AB/AB=q/p

26- توانايي عدسي در همگرا يا واگرا كردن پرتوهاي نور را توان عدسي مي نامند و بنا به تعريف برابر معكوس فاصله كانوني عدسي( بر حسب متر) است. توان عدسي را با حرف D نشان مي دهند و يكاي آن ديوپتر( d) است:

توان عدسي همگرا مثبت و توان عدسي واگرا منفي است.

27- يك ديوپتر توان عدسي است كه فاصله كانوني آن يك متر باشد.

28- ابزارهاي نوري وسايلي هستند كه توانايي چشمان ما را افزايش مي دهند. برخي از اين ابزارها عبارتند از: ذره بين، دوربين دوچشمي، دوربين نجومي، يا تلسكوپ و ميكروسكوپ.

29- ذره بين يك عدسي همگرا با فاصله كانوني چند سانتي متر است و از اشيايي كه در داخل فاصله كانوني آن قرار مي گيرند، تصويري مستقيم، بزرگتر و مجازي ايجاد مي كند.

30- يك ميكروسكوپ ساده از دو عدسي همگرا تشكيل مي شود. عدسي كه در مقابل جسم ريز قرار دارد و داراي فاصله كانوني كوچكي است، عدسي شئي ناميده مي شود و عدسي را كه در مقابل چشم قرار دارد و داراي فاصله كانوني بزرگتري است، عدسي چشمي مي نامند. عدسي ها را طوري تنظيم ميك نند كه تصوير عدسي شئي در داخل فاصله كانوني عدشي چشمي قرار گيرد، در اين صورت تصوير نهاييدر ميكروسكوپ به صورت مجازي، بزرگتر و وارونه نسبت به شئي تشكيل مي شود.

31- يك تلسكوپ ساده از دو عدسي همگرا تشكيل مي شود. عدسي كه در مقابل جسم دور قرار دارد و داراي قطر و فاصله كانوني بزرگي است. عدسي شئي ناميده مي شود و عدسي را كه در مقابل چشم قرار دارد و داراي فاصله كانوني كوچكي است، عدسي چشمي مي نامند. عدسي ها را طوري تنظيم مي كنند كه تصوير عدسي شئي كه در محل كانون آنست تقريباً بر روي كانون عدسي چشمي نيز قرار گيرد( در اين حالت تقريباً دو كانون بر هم منطبق هستند). در اين صورت تصوير نهايي در بي نهايت تشكيل مي شود و پرتوهاي نوري كه بر چشم مي رسند، به نظر مي آيند كه از يك تصوير مجازي و وارونه در بي نهايت مي آيند.

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 27
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فیزیک نظری" می باشد