تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 95
  • بازدید کل : 394368

خلاصه فصل


خلاصه فصل

1- تغيير مسير پرتو نور در مرز دو محيط شفاف، شكست نور ناميده مي شود.

2- بنا به اصل برگشت پذيري نور، مسير پرتوهاي نور به جهت تابش آنها بستگي ندارد. يعني اگر در پديده شكست نور جهت تابش پرتو نور عوض شود، نور همان مسير قبلي را طي خواهد نمود.

3- علت شكست نور تغيير سرعت آن در مرز دو محيط شفاف است.

4- نسبت سرعت نور در هوا( C ) به سرعت نور در يك محيط شفاف( V) را ضريب شكست آن محيط مي نامند و با نماد n نشان مي دهند.

C سرعت نور در خلاء( يا تقريباً هوا) است كه برابر مي باشد.

5- هر چقدر ضريب شكست يك محيط شفاف بيشتر باشد، نور در آن بيشترمي شكند و نيز سرعت نور در آن كمتر مي شود.

6- ضريب شكست خلاء( يا تقريباً هوا) برابر يك در نظر گرفته مي شود.

7- نسبت ضريب شكست دو محيط برهم را ضريب شكست نسبي دو محيط مي نامند.

8- رابطه بين ضريب شكستها و سرعتهاي نور در دو محيط شفاف به صورت زير است:

9- در پديده شكست نور، هرگاه زاويه شكست 90 درجه باشد زاويه تابش را زاويه حد دو محيط مي نامند.

10- در پديده شكست نور، هرگاه زاويه تابش نور در محيط غليظ از زاويه حد بيشتر باشد، پديده بازتابش كلي اتفاق مي افتد. در اين حالت تمامي پرتوهاي نور از سطح جداكننده دو محيط به محيط غليظ باز تابيده مي شوند.

 

 

11- منشور جسم شفاف و سختي است كه معمولاً قاعده آن به شكل مثلث بوده و داراي دو وجه غير موازي است. هرگاه پرتو نور يك رنگي به يكي از وجه هاي آن بتابد، شكسته شده و به طرف قاعده ضخيم منشور منحرف مي شود. از منشورها معمولاً براي بازتابش كلي و پاشيدگي نور استفاده مي شود.

12- منشورهاي بازتابش كلي از شيشه اي با زاويه حد 42 درجه و قاعده اي به شكل مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين ساخته مي شوند. اين منشورها مي توانند پرتوهاي نور را به دو صورت بازتابش كلي و منحرف نمايند:

الف) يك بار بازتابش كلي و انحراف به اندازه 90 درجه.

ب) دو بار بازتابش كلي و انحراف به اندازه 180درجه.

 

 

 

13- جدا سازي رنگهاي نور سفيد به وسيله منشور را پاشيدگي نور مي نامند.

14- رنگهاي تشكيل دهنده نور سفيد را طيف نور سفيد مي نامند. اين رنگها به ترتيب عبارتند از : قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، بنفش.

15- علت پاشيدگي نور توسط منشور آن است كه ضريب شكست منشور براي نورهاي مختلف يكسان نيست و به همين دليل انحراف آنها پس از خروج از منشور متفاوت بوده و از هم جدا مي شوند. در اين پديده نور بنفش بيشترين انحراف و نور قرمز كمترين انحراف را پيدا مي كنند.

16- عدسي ها اجسام شفافي هستند كه مي توانند پرتوهاي موازي نور را بعد از عبور از خود در يك نقطه جمع كنند يااز هم دور نمايند. به اين جهت به دو نوع همگرا يا واگرا تقسيم مي شوند.

17- در عدسي هاي همگرا معمولاً لبه عدسي نازكتراز قسمت مياني است و به اين خاطر آنها را كوژ يا محدب نيز مي نامند. همچنين در عدسي هاي واگرا معمولاً قسمت مياني نازكتر از لبه عدسي است و به اين خاطر آنها را كاو يا مقعر نيز مي نامند.

18- علت همگرايي يا واگرايي عدسي ها آنست كه هر عدسي را مي توان تركيبي از چند منشور در نظر گرفت كه روي هم قرار گرفته اند و پرتوهاي نور را به طرف قاعده ضخيم خودمنحرف مي كنند.

19- يك عدسي با موارد زير مشخص مي شود:

مركز نوري، مركز انحنا، محور اصلي، كانون اصلي و شعاع عدسي.

ـ براي تعريف هر يك از اين موارد به متن درس مراجعه نماييد).

20- هر عدسي داراي دو كانون اصلي است كه در طرفين آن قرار دارند و بين فاصله كانوني عدسي ( f) و شعاع آن(r) رابطه زير برقرار است:

21- براي رسم تصوير در عدسي ها از پرتوهاي راهنما استفاده مي شود. اين پرتوها عبارتند از:

الف) پرتوي كه موازي محور اصلي به عدسي مي تابد و پس از شكست در عدسي خود يا امتداد كانون عدسي مي گذرد.

ب) پرتوي كه خود يا امتداد آن از كانون اصلي عدسي مي گذرد و پس از شكست در عدسي به موازات محور اصلي خارج مي شود.

پ) پرتوي كه از مركز نوري عدسي مي گذرد و بدون شكست خارج مي شود.

22- در عدسي همگرا بر حسب فاصله و محل جسمي كه در مقابل آن قرار دارد، شش نوع تصوير ايجاد مي شود. هنگامي كه جسم در داخل فاصله كانوني عدسي قرار دارد تصوير آن مجازي و مستقيم است. اما در بقيه موارد تصويرها هميشه حقيقي و وارونه هستند.

33- عدسي واگرا از جسمي كه در مقابل آن قرار دارد هميشه يك نوع تصوير كوچكتر،مستقيم و مجازي ايجاد مي كند.

24- در عدسي ها، بين فاصله جسم تا عدسي( p ) و فاصله تصوير تا عدسي( q ) و فاصله كانوني عدسي( f )رابطه زير برقرار است:

در اين رابطه هرگاه كانون يا تصوير مجازي باشد، علامت آنرا منفي در نظر مي گيريم.

25- بزرگنمايي خطي در عدسي ها برابر نسبت اندازه تصوير( AB) به اندازه جسم(AB) است، و آنرا با حرف m نشان مي دهند:

m=AB/AB=q/p

26- توانايي عدسي در همگرا يا واگرا كردن پرتوهاي نور را توان عدسي مي نامند و بنا به تعريف برابر معكوس فاصله كانوني عدسي( بر حسب متر) است. توان عدسي را با حرف D نشان مي دهند و يكاي آن ديوپتر( d) است:

توان عدسي همگرا مثبت و توان عدسي واگرا منفي است.

27- يك ديوپتر توان عدسي است كه فاصله كانوني آن يك متر باشد.

28- ابزارهاي نوري وسايلي هستند كه توانايي چشمان ما را افزايش مي دهند. برخي از اين ابزارها عبارتند از: ذره بين، دوربين دوچشمي، دوربين نجومي، يا تلسكوپ و ميكروسكوپ.

29- ذره بين يك عدسي همگرا با فاصله كانوني چند سانتي متر است و از اشيايي كه در داخل فاصله كانوني آن قرار مي گيرند، تصويري مستقيم، بزرگتر و مجازي ايجاد مي كند.

30- يك ميكروسكوپ ساده از دو عدسي همگرا تشكيل مي شود. عدسي كه در مقابل جسم ريز قرار دارد و داراي فاصله كانوني كوچكي است، عدسي شئي ناميده مي شود و عدسي را كه در مقابل چشم قرار دارد و داراي فاصله كانوني بزرگتري است، عدسي چشمي مي نامند. عدسي ها را طوري تنظيم ميك نند كه تصوير عدسي شئي در داخل فاصله كانوني عدشي چشمي قرار گيرد، در اين صورت تصوير نهاييدر ميكروسكوپ به صورت مجازي، بزرگتر و وارونه نسبت به شئي تشكيل مي شود.

31- يك تلسكوپ ساده از دو عدسي همگرا تشكيل مي شود. عدسي كه در مقابل جسم دور قرار دارد و داراي قطر و فاصله كانوني بزرگي است. عدسي شئي ناميده مي شود و عدسي را كه در مقابل چشم قرار دارد و داراي فاصله كانوني كوچكي است، عدسي چشمي مي نامند. عدسي ها را طوري تنظيم مي كنند كه تصوير عدسي شئي كه در محل كانون آنست تقريباً بر روي كانون عدسي چشمي نيز قرار گيرد( در اين حالت تقريباً دو كانون بر هم منطبق هستند). در اين صورت تصوير نهايي در بي نهايت تشكيل مي شود و پرتوهاي نوري كه بر چشم مي رسند، به نظر مي آيند كه از يك تصوير مجازي و وارونه در بي نهايت مي آيند.

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 93
فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد