تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 34
  • بازدید دیروز : 95
  • بازدید کل : 394302

چگونگي درجه بنديسلسيوس را با استفاده از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بنويسيد.

چگونگي درجه بنديسلسيوس را با استفاده از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بنويسيد. جواب: براي درجه بندي دماسنج بر اساس مقياس سلسيوس، ابتدا آنرا در داخل ظرف يخ در حال ذوب قرار مي دهيم به گونه اي كه مخزن دماسنج كاملاً درون يخ قرار گيرد. پس از آنكه سطح جيوه در لوله باريك در ارتفاع ثابتي قرار گرفت، محل آنرا علامت مي زنيم و عدد صفر را كنار آن ثبت ...

خلاصه فصل ششم

خلاصه فصل ششم 1- گرما صورتي از انرژي است كه هنگام تماس بين دو جسم، از جسم گرمتر به جسم ديگر منتقل مي شود. از تغيير انرژي مكانيكي و نيز برخورد تبديلات شيميايي گرما توليد مي شود. گرما را با Q نشان مي دهند و يكاي آن در SI، ژول(j) است. 2- درجه گرمي يا سردي يك جسم را دماي آن جسم مي نامند. دما كميتي مقايسه اي ايت و با يكاي درجه اندازه گيري مي شود. ...

فعاليت

فعاليت 6-16: با استفاده از تجهيزاتي كه در آزمايشگاه فيزيك دبيرستان خود داريد، آزمايشي را طراحي كنيد كه در آن قانون گازها با يكي از صورتهاي خاص آن مورد تحقيق قرار گيرد. آزمايش را به طور گروهي انجام دهيد. گزارش كار آن را بنويسيد و شرح دهيد كه براي كم كردن خطاها چه تمهيداتي بايد اعمال كرد. جواب: وسايل لازم: 1- دستگاه مخصوي تحقيق قانون ...

معادله حالت كلي گازها چگونه است؟

معادله حالت كلي گازها چگونه است؟ ج: در سه قانون قبل گازها همواره يكي از سه كميت P و V و T را ثابت فرض كرده و رابطه بين دو كميت ديگر را تعيين نموديم. حالت كلي را بدون اين محدوديت در نظر م گيريم. در اين صورت رابطه بين كميتهاي P و V و T را معادله حالت كلي گازها مي نامند. از تركيب سه قانون قبل نتيجه مي شود: معادله حالت كلي گازها مقدار ثابت ...

قانون سوم گازها

قانون سوم گازها: در حجم ثابت، فشار مقدار معيني از يك گاز با دماي مطلق آن نسبت مستقيم دارد. يعني:   به عبارت ديگر در حجم ثابت، نسبت فشار مقدار معيني از يك گاز به دماي مطلق آن مقداري ثابت است. به اين ترتيب اگر فشار و دماي مطلق گاز P1 و T1 باشد و در حجم ثابت دماي آنرا به T2 برسانيم، فشار گاز P2 مي شود و خواهيم داشت: مثال: دماي مطلق معيني از ...

قانون دوم گازها

قانون دوم گازها: در دماي ثابت، حجم مقدار معيني از يك گاز با فشار آن نسبت عكس دارد. يعني:   به عبارت دگر در دماي ثابت، حاصلضرب فشار و حجم مقدار معيني از يك گاز مقداري است ثابت. به اين ترتيب اگر حجم و فشار يك گاز V1 و P1 باشد و در دماي ثاب فشار آنرا به P2 برسانيم، حجم گاز برابر V2 مي شود و خواهيم داشت: قانون دوم گازها به قانون بويل- ...

گاز كامل چگونه است؟

گاز كامل چگونه است؟ ج: گازي است فرضي كه مولكولهاي آن بر يكديگر نيرويي وارد نمي كنند. هر چقدر فشار چگالي يك گاز واقعي كمتر باشد، به گاز كامل نزديكتر مي شود. Eتذكر: مطالعه رفتارهاي گازهاي واقعي پيچيده است. لذا هنگام مطالعه گازها آنها را كامل فرض مي كنيم. س: قانون گازهاي كامل چگونه است؟ ج: قانون گازهاي كامل رابطه اي است كه چگونگي بستگي ...

اثر گرما بر گازها چگونه است؟

اثر گرما بر گازها چگونه است؟ ج: گازها نيز چون بسياري از جامدات و مايعات در اثر دريافت گرما انبساط پيدا مي كنند. و در اثر اين عمل فشار آنها نيز افزايش پيدا مي كند. ارتباط دما و حجم و فشار در گازها با قانونهاي خاصي بيان مي شود. س: مورد بحث قانونهاي گازها چيست؟ ج: گازها داراي چند كميت مهم از جمله فشار، حجم و دما هستند كه بي ارتباط با ...

انتقال گرما بطريق تابش چگونه است؟

انتقال گرما بطريق تابش چگونه است؟ ج: در اين طريق گرما به صورت نور يا ساير امواج الكترومغناطيسي از چشمه هاي داغ و ملتهب به اطراف گسيل مي شود. مثل گسيل گرما از خورشيد يا يك لامپ روشن. نكته مهم آن است كه در تابش ماده نتقل نمي شود لذا نيازي به محيط مادي يا مولكولهايي كه انرژي گرمايي را منتقل كنند نيست، يعني تابش مي تواند در خلاء نيز ...

فعاليت

فعاليت 6-14: درباره جهت وزش نسيم از خشكي به طرف دريا و برعكس در ساعت هاي مختلف شبانه روز تحقيق كنيد و نتيجه را به كلاس گزارش كنيد. جواب: در مدت روز دماي خشكي در اثر تابش خورشيد از دماي دريا بالاتر مي رود. زيرا ظرفيت گرمايي ويژه خاك كمتر از آب است. علاوه بر اين سطح دريا در اثر حركت امواج دائماً به هم مي خورند و لايه آب گرم سطح دريا با لايه ...

انتقال گرما به طريق هرفتي چگونه است؟

انتقال گرما به طريق هرفتي چگونه است؟ ج: در طريق همرفتي با انتقال شاره اي از محل گرم به محل سرد، گرماي همراه با آن نيز منتقل مي شود. اين طريق در مايعات و گازها صورت مي گيرد. س: چه عاملي موجب جريان همرفتي مي شود؟ ج: در جريان همرفتي، شارش مايع يا گاز به علت تغيير چگالي آن به وجود مي آيد. زيرا با افزايش دماو انبساط مايع ياگاز مجاور چشمه ...

علت اينكه فلزات رساناي خوب گرما هستند چيست؟

علت اينكه فلزات رساناي خوب گرما هستند چيست؟ ج: بطوريكه قبلاً گفته شده در پديده رسانش، الكترونهاي آزاد جسم مؤثرند. از طرفي مي دانيم فلزات داراي الكترونهاي آزاد بسياري هستند. هنگام كه به نقطه اي از فلز گرما مي دهيم: الكترونهاي آزاد نرژي جنبشي بيشتري به دست آورده و سريعتر حركت مي كنند. الكترونهاي سزسع حامل انرژي، از قسمتهاي گرم فلز ...

گرما به چند صورت منتقل مي شود؟

: گرما به چند صورت منتقل مي شود؟ ج: گرما مي تواند به سه طريق رسانش، همرفتي و تابش از جسمي به جسم ديگر منتقل شود. فعاليت 6-13: مبحث رسانش گرما را از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بخوانيد و آن را در چند سطر بنويسيد. جواب: اگر بين دو نقطه از يك جسم رسانا، اختلاف دمايي وجود داشته بيايد، گرماي درون جسم از بخشي با دماي بالاتر به بخشي با دماي پايين ...

نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما چگونه است؟

نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما چگونه است؟ ج: با توجه به آنچه كه در مورد رفتار غير عادي آب بيان شد، نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما به صورت شكل مقابل خواهد بود. از اين نمودار معلوم مي شود بيشترين چگالي آب در دماي 4 است. Eتذكر: تغيير چگالي مايعات نسبت به دما را مي توان از رابطه زير محاسبه كرد: چگالي مايع در دماي صفر سلسيوس، ...

تغيير چگالي ماده با تغيير دماي آن چگونه است؟

تغيير چگالي ماده با تغيير دماي آن چگونه است؟ ج: تغيير دما در جرم جسم ايجاد نمي كند ولي حجم آنرا تغيير مي دهد. با توجه به رابطه براي چگالي يك جسم، نتيجه مي شود تغيير دما فقط مخرج كسر يعني V ( حجم جسم) را تغيير مي دهد. به اين ترتيب افزايش دما باعث افزايش حجم و در نهايت كاهش چگالي جسم مي شود و برعكس. س: تغييرات آب بر حسب دما چگونه است؟ ج: ...


فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد