تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 85
  • بازدید دیروز : 95
  • بازدید کل : 394353

تعريف ضريب انبساط واقعي يك مايع؟

تعريف ضريب انبساط واقعي يك مايع؟ ج: ضريب انبساط واقعي يك مايع برابر افزايش يكاي حجم آن مايع به ازاء يك درجه افزايش دما است. س: ميزان انبساط بر اثر گرما در كدام حالت ماده بيشتر است؟ ج: انبساط گازها بيشتر از مايعات و انبساط مايعات بيشتر از جامدات است. اين امر به دليل تفاوت در نيروي بين مولكولي حالتهاي مختلف ماده است. س: چگونه مي توان ...

آزمايش

  آزمايش 6-4: وسايل لازم: يك بالون شيشه اي ، مقداري آب كه با جوهر رنگي شده باشد، درپوش سوراخ دار همراه با يك لوله شيشه اي بلند كه مجراي بسيار نازك، چراغ الكلي، سه پايه و شعله پخش كن، ظرف شيشه اي بزرگ نسوز. 1- بالون شيشه اي را آ آب رنگي پر كنيد و درپوش هوراه با لوله شيشه اي بلند را مطابق شكل مقابل طوري در دهانه بالون جاي دهيد كه هيچ ...

تعريف انبساط حجمي ( )؟

انبساط خطي يك ميله آهني به طول 10m را وقتي كه دماي آن به اندازه 20 افزايش مي يابد، حساب كنيد. ضريب انبساط خطي آهن است. جواب: ب) انبساط سطحي جامدات: انبساط اجسام ورقه اي شكل بصورت سطحي است و مشابه انبساط خطي نتيجه مي شود: يا تغيير سطح بر حسب متر مربع، A1 مساحت اوليه، يا تغيير دما و ضريب انبساط سطحي جسم است. س: تعريف ضريب انبساط سطحي() ...

امل مؤثر در انبساط طولي كدامند؟

امل مؤثر در انبساط طولي كدامند؟ ج: با توجه به رابطه ، انبساط خطي به سه عامل بستگي دارد: 1- طول اوليه جسمL1 2- تغيير دماي جسم( ) 3- ضريب انبساط خطي جسم( ). س: تعريف ضريب انبساط طولي( )؟ ج: افزايش يكاي طول جسم به ازاء افزايش يك درجه دماي آن را ، ضريب انبساط طولي آن جسم مي نامند و با نشان مي دهند. اين ضريب به جنس جسم بستگي دارد و از ويژگي هاي ...

انبساط جامدات چگونه است؟

انبساط جامدات چگونه است؟ ج: انبساط جامدات با توجه به شكل آنها مي تواند در سه حالت باشد: الف) انبساط طولي( خطي ) جامدات: در صورتيكه جسم نازك و طويل باشد( مثل يك سيم يا ميله) ، انبساط آن در اثر گرما طولي يا به اصطلاح خطي خواهد بود. ميزان انبساط خطي متناسب با طول جسم و تغيير دماي آن است. در نتيجه: يا تغيير طول جسم و L1 طول اوليه آن بر حسب ...

اثر ظاهري گرما بر مواد چگونه است؟

اثر ظاهري گرما بر مواد چگونه است؟ ج: گرما باعث انبساط اغلب جامدات و مايعات و گازها مي شود. علت انبساط افزايش انرژي جنبشي مولكولها و بيشتر شدن فاصله آنها از يكديگر است. فعاليت 6-9: توضيح دهيد كه چگونه مي توان با استفاده از ابزارهايي كه در شكل هاي زير نشان داده شده است پديده انبساط در اثر افزايش دما را نشان داد.   جواب: در شكل (الف) ...

گرماي لازم براي تبديل 2kg يخ 5- به بخار 120 را حساب كنيد.

  مثال: گرماي لازم براي تبديل 2kg يخ 5- به بخار 120 را حساب كنيد. يخ و يخ و آب و آب و بخار آب جواب: براي اينكه يخ 5- تبديل به بخار120 شود، پنج مرحله را مي گذراند: در مرحله اول يخ 5- گرماي را مي گيرد تا دماي آن به 0 برسد. در مرحله دوم يخ 0 گرماي را مي گيرد تا در دماي ثابت( نقطه ذوب يخ) تبديل به آب0 شود. در مرحله سوم آب 0 گرماي را مي گيرد تا ...

نقطه جوش چيست؟

نقطه جوش چيست؟ ج: دمايي كه مايع در آن شروع به جوشيدن مي كند. نقطه جوش به جنس مايع و فشار وارد بر سطح آن بستگي دارد. بطوريكه با افزايش فشار نقطه جوش نيز بالا مي رود و برعكس. Eتذكر:1- جوش فرآيندي گرماگير است. لذا تا زمانيكه تمامي مايع تبخير نشده است، دماي آن تغيير نمي كند و گرماي داده شده به مايع صرف تغيير حالت آن مي شود، اين گرما را گرماي ...

چرا تبخير سطحي موجب سرد شدن مي شود؟

چرا تبخير سطحي موجب سرد شدن مي شود؟ ج: فرآيند تبخير يك عمل گرماگير است و مولكولهاي سطح مايع هنگام گريز از سطح آن مقداري از انرژي گرمايي مايع را باخود برده و سبب كاهش دماي مايع مي شوند. س: جوش چگونه است؟ ج: فرآيند تبخير مايع در داخل آنرا جوش مي نامند. س: تبخير سطحي و جوش چه فرقهايي با هم دارند؟ ج: 1- در تبخير سطحي فقط مولكولهاي سطح مايع ...

تبخير سطحي به عواملي بستگي دارد؟

تبخير سطحي به عواملي بستگي دارد؟ ج: 1- دماي مايع، هر چه قدر دماي مايع بيشتر باشد، مولكولهاي بيشتري سرعت گريز از سطح مايع را پيدا مي كنند. 2- مساحت سطح مايع، هر چقدر مساحت سطح مشترك مايع با هوا بزرگتر باشد، مولكولهاي بيشتري احتمال گريز دارند،. زيرا تعداد بيشتري از آنها نزديك سطح هستند. 3- فشار محيط در سطح مايع، هر چقدر فشار در سطح مايع ...

تبخير سطحي چگونه است؟

: تبخير سطحي چگونه است؟ ج: فرار مولكولها از سطح مايعات را تبخير سطحي مي گويند. تبخير سطحي در هر دمايي صورت مي گيرد. اما با افزايش دما بر شدت آن افزوده مي شود. فعاليت 6-6: علت سريعتر پخته شدن غذا در ديگ زودپز را با افراد گروه خود مورد بحث قرار دهيد و نتيجه را به كلاس گزارش كنيد. جواب: هنگام جوشيدن آب در ديگ زودپز، بخار آب در داخل آن جمع و ...

نقطه ذوب چيست؟

نقطه ذوب چيست؟ ج: دمايي است كه در آن جسم جامد شروع به ذوب مي كند و همانطور كه بيان شد، نقطه ذوب يك جسم به جنس و فشار وارد بر آن بستگي دارد. Eتذكر: عمل ذوب گرماگير است، لذا تا زمانيكه تمامي جسم ذوب نشده است، دماي آن تغيير نمي كند و گرماي داده شده به جسم صرف تغيير حالت آن مي شود. اين گرما را گرماي نهان ذوب مي گويند. س: گرماي نهان ويژه ذوب ...

گرماي نهان چيست؟

گرماي نهان چيست؟ ج: هنگام تغيير فاز دماي ماده تغيير نمي كند. در اين حالت گرمايي كه جسم مي گيرد صرف تغيير حالت آن شده و در واقع در جسم ذخيره مي شود. در تبديل فاز معكوس، اين گرما دوباره آزاد مي گردد. اين گرما را گرماي نهان مي نامند و آن را با نماد L نشان مي دهند. يكاي گرماي نهان ژول بر كيلوگرم(j/kg) است. س: گرماي نهان ذوب چيست؟ ج: گرمايي كه ...

اثر فشار بر تغيير فاز ماده چگونه است؟

اثر فشار بر تغيير فاز ماده چگونه است؟ ج: تغيير فشار موجب تغيير دمايي خواهد بود كه ماده در فشار عادي در آن دما حالت خود را تغيير مي دهد. مثلاً افزايش فشار بر يك جسم جامد( به جز در چند مورد) سبب بالا رفتن نقطه ذوب آن مي شو. اما در بعضي از اجسام مانند يخ، افزايش فشار سبب كاهش نقطه ذوب مي شود. كه البته اين موارد نادر هستند.( نقطه ذوب يخ در ...

دماي گذار چيست؟

دماي گذار چيست؟ ج: هر تغيير فاز( در فشار ثابت) در دماي ثابت و معيني صورت مي گيرد كه آنرا دماي گذار مي نامند. Eتذكر: تغيير فازها معمولاً با گرفتن يا از دست دادن گرما همراهند. علاوه بر اين جسم و چگالي ماده نيز با تغيير حالت آن تغيير مي كند. فعاليت 6-3: آزمايشي طراحي كنيد و انجام دهيد كه در آن تغيير حجم آب به هنگام انجماد( يخ بستن) و يا ...


فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد