تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 88
 • بازدید دیروز : 122
 • بازدید کل : 475541

چگونگي درجه بنديسلسيوس را با استفاده از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بنويسيد.

چگونگي درجه بنديسلسيوس را با استفاده از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بنويسيد. جواب: براي درجه بندي دماسنج بر اساس مقياس سلسيوس، ابتدا آنرا در داخل ظرف يخ در حال ذوب قرار مي دهيم به گونه اي كه مخزن دماسنج كاملاً درون يخ قرار گيرد. پس از آنكه سطح جيوه در لوله باريك در ارتفاع ثابتي قرار گرفت، محل آنرا علامت مي زنيم و عدد صفر را كنار آن ثبت ...

خلاصه فصل ششم

خلاصه فصل ششم 1- گرما صورتي از انرژي است كه هنگام تماس بين دو جسم، از جسم گرمتر به جسم ديگر منتقل مي شود. از تغيير انرژي مكانيكي و نيز برخورد تبديلات شيميايي گرما توليد مي شود. گرما را با Q نشان مي دهند و يكاي آن در SI، ژول(j) است. 2- درجه گرمي يا سردي يك جسم را دماي آن جسم مي نامند. دما كميتي مقايسه اي ايت و با يكاي درجه اندازه گيري مي شود. ...

فعاليت

فعاليت 6-16: با استفاده از تجهيزاتي كه در آزمايشگاه فيزيك دبيرستان خود داريد، آزمايشي را طراحي كنيد كه در آن قانون گازها با يكي از صورتهاي خاص آن مورد تحقيق قرار گيرد. آزمايش را به طور گروهي انجام دهيد. گزارش كار آن را بنويسيد و شرح دهيد كه براي كم كردن خطاها چه تمهيداتي بايد اعمال كرد. جواب: وسايل لازم: 1- دستگاه مخصوي تحقيق قانون ...

معادله حالت كلي گازها چگونه است؟

معادله حالت كلي گازها چگونه است؟ ج: در سه قانون قبل گازها همواره يكي از سه كميت P و V و T را ثابت فرض كرده و رابطه بين دو كميت ديگر را تعيين نموديم. حالت كلي را بدون اين محدوديت در نظر م گيريم. در اين صورت رابطه بين كميتهاي P و V و T را معادله حالت كلي گازها مي نامند. از تركيب سه قانون قبل نتيجه مي شود: معادله حالت كلي گازها مقدار ثابت ...

قانون سوم گازها

قانون سوم گازها: در حجم ثابت، فشار مقدار معيني از يك گاز با دماي مطلق آن نسبت مستقيم دارد. يعني:   به عبارت ديگر در حجم ثابت، نسبت فشار مقدار معيني از يك گاز به دماي مطلق آن مقداري ثابت است. به اين ترتيب اگر فشار و دماي مطلق گاز P1 و T1 باشد و در حجم ثابت دماي آنرا به T2 برسانيم، فشار گاز P2 مي شود و خواهيم داشت: مثال: دماي مطلق معيني از ...

قانون دوم گازها

قانون دوم گازها: در دماي ثابت، حجم مقدار معيني از يك گاز با فشار آن نسبت عكس دارد. يعني:   به عبارت دگر در دماي ثابت، حاصلضرب فشار و حجم مقدار معيني از يك گاز مقداري است ثابت. به اين ترتيب اگر حجم و فشار يك گاز V1 و P1 باشد و در دماي ثاب فشار آنرا به P2 برسانيم، حجم گاز برابر V2 مي شود و خواهيم داشت: قانون دوم گازها به قانون بويل- ...

گاز كامل چگونه است؟

گاز كامل چگونه است؟ ج: گازي است فرضي كه مولكولهاي آن بر يكديگر نيرويي وارد نمي كنند. هر چقدر فشار چگالي يك گاز واقعي كمتر باشد، به گاز كامل نزديكتر مي شود. Eتذكر: مطالعه رفتارهاي گازهاي واقعي پيچيده است. لذا هنگام مطالعه گازها آنها را كامل فرض مي كنيم. س: قانون گازهاي كامل چگونه است؟ ج: قانون گازهاي كامل رابطه اي است كه چگونگي بستگي ...

اثر گرما بر گازها چگونه است؟

اثر گرما بر گازها چگونه است؟ ج: گازها نيز چون بسياري از جامدات و مايعات در اثر دريافت گرما انبساط پيدا مي كنند. و در اثر اين عمل فشار آنها نيز افزايش پيدا مي كند. ارتباط دما و حجم و فشار در گازها با قانونهاي خاصي بيان مي شود. س: مورد بحث قانونهاي گازها چيست؟ ج: گازها داراي چند كميت مهم از جمله فشار، حجم و دما هستند كه بي ارتباط با ...

انتقال گرما بطريق تابش چگونه است؟

انتقال گرما بطريق تابش چگونه است؟ ج: در اين طريق گرما به صورت نور يا ساير امواج الكترومغناطيسي از چشمه هاي داغ و ملتهب به اطراف گسيل مي شود. مثل گسيل گرما از خورشيد يا يك لامپ روشن. نكته مهم آن است كه در تابش ماده نتقل نمي شود لذا نيازي به محيط مادي يا مولكولهايي كه انرژي گرمايي را منتقل كنند نيست، يعني تابش مي تواند در خلاء نيز ...

فعاليت

فعاليت 6-14: درباره جهت وزش نسيم از خشكي به طرف دريا و برعكس در ساعت هاي مختلف شبانه روز تحقيق كنيد و نتيجه را به كلاس گزارش كنيد. جواب: در مدت روز دماي خشكي در اثر تابش خورشيد از دماي دريا بالاتر مي رود. زيرا ظرفيت گرمايي ويژه خاك كمتر از آب است. علاوه بر اين سطح دريا در اثر حركت امواج دائماً به هم مي خورند و لايه آب گرم سطح دريا با لايه ...

انتقال گرما به طريق هرفتي چگونه است؟

انتقال گرما به طريق هرفتي چگونه است؟ ج: در طريق همرفتي با انتقال شاره اي از محل گرم به محل سرد، گرماي همراه با آن نيز منتقل مي شود. اين طريق در مايعات و گازها صورت مي گيرد. س: چه عاملي موجب جريان همرفتي مي شود؟ ج: در جريان همرفتي، شارش مايع يا گاز به علت تغيير چگالي آن به وجود مي آيد. زيرا با افزايش دماو انبساط مايع ياگاز مجاور چشمه ...

علت اينكه فلزات رساناي خوب گرما هستند چيست؟

علت اينكه فلزات رساناي خوب گرما هستند چيست؟ ج: بطوريكه قبلاً گفته شده در پديده رسانش، الكترونهاي آزاد جسم مؤثرند. از طرفي مي دانيم فلزات داراي الكترونهاي آزاد بسياري هستند. هنگام كه به نقطه اي از فلز گرما مي دهيم: الكترونهاي آزاد نرژي جنبشي بيشتري به دست آورده و سريعتر حركت مي كنند. الكترونهاي سزسع حامل انرژي، از قسمتهاي گرم فلز ...

گرما به چند صورت منتقل مي شود؟

: گرما به چند صورت منتقل مي شود؟ ج: گرما مي تواند به سه طريق رسانش، همرفتي و تابش از جسمي به جسم ديگر منتقل شود. فعاليت 6-13: مبحث رسانش گرما را از كتاب فيزيك(1) و آزمايشگاه بخوانيد و آن را در چند سطر بنويسيد. جواب: اگر بين دو نقطه از يك جسم رسانا، اختلاف دمايي وجود داشته بيايد، گرماي درون جسم از بخشي با دماي بالاتر به بخشي با دماي پايين ...

نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما چگونه است؟

نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما چگونه است؟ ج: با توجه به آنچه كه در مورد رفتار غير عادي آب بيان شد، نمودار تغييرات چگالي آب نسبت به دما به صورت شكل مقابل خواهد بود. از اين نمودار معلوم مي شود بيشترين چگالي آب در دماي 4 است. Eتذكر: تغيير چگالي مايعات نسبت به دما را مي توان از رابطه زير محاسبه كرد: چگالي مايع در دماي صفر سلسيوس، ...

تغيير چگالي ماده با تغيير دماي آن چگونه است؟

تغيير چگالي ماده با تغيير دماي آن چگونه است؟ ج: تغيير دما در جرم جسم ايجاد نمي كند ولي حجم آنرا تغيير مي دهد. با توجه به رابطه براي چگالي يك جسم، نتيجه مي شود تغيير دما فقط مخرج كسر يعني V ( حجم جسم) را تغيير مي دهد. به اين ترتيب افزايش دما باعث افزايش حجم و در نهايت كاهش چگالي جسم مي شود و برعكس. س: تغييرات آب بر حسب دما چگونه است؟ ج: ...


دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول) همراه با پاسخ شامل: 9 جلسه تعداد صفحات: 11 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 19 به بالا   فرمت: pdf ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی همراه با پاسخ شامل: 3 جلسه تعداد صفحات: 3 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 20   فرمت: ... ...

جواب نهاد آمریکا شناسی

این فایل پاسخ تمامی سوالات مبحثآمریکا شناسی می باشد. تعداد جلسات : 6 فایل منطبق با اخرین تغییرات سوالات می باشد و با استفاده از آن نمره 20 را در همه جلسات این آزمون کسب خواهید کرد .   ...

سوالات نهاد مبحث روابط دختر و پسر (پیامدهای فردی و خانوادگی)

سوالات نهاد مبحث روابط دختر و پسر (پیامدهای فردی و خانوادگی)

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث روابط دختر و پسر (پیامدهای فردی و خانوادگی) همراه با پاسخ شامل: 5 جلسه تعداد صفحات: 5 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 20   فرمت: ... ...

پاورپوینت درس اول نگارش پایه یازدهم اجزای نوشته (ساختار و محتوا)

پاورپوینت درس اول نگارش پایه یازدهم اجزای نوشته (ساختار و محتوا)

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت اجزای نوشته (ساختار و محتوا) درس 1 نگارش پایه یازدهم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25      همراه با جواب فعالیت ها و کارگاه نوشتن   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات ... ...

پاسخنامه کتاب Concepts and Comments 4

پاسخنامه کتاب Concepts and Comments 4

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

سوالات نهاد مبحث از فتح مکه تا سقیفه

سوالات نهاد مبحث از فتح مکه تا سقیفه

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث از فتح مکه تا سقیفه همراه با پاسخ شامل: 6 جلسه تعداد صفحات: 8 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد     سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 19 به بالا   فرمت: pdf ... ...

گزارش کارآموزی حسابداری جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی حسابداری جهاد کشاورزی

عنوان: گزارش کارآموزی حسابداری جهاد کشاورزی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 44 این گزارش کارآموزی مربوط به اطلاعات حسابداری جهاد کشاورزی می باشد و کلیه امور مالی این اداره را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک گزارش کارآموزی در آن رعایت شده و ... ...

سوالات نهاد مبحث ویژگی های عباد الرحمن- تفسیر سوره فرقان (بخش سوم)

سوالات نهاد مبحث ویژگی های عباد الرحمن- تفسیر سوره فرقان (بخش سوم)

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث ویژگی های عباد الرحمن- تفسیر سوره فرقان (بخش سوم) همراه با پاسخ شامل: 6 جلسه تعداد صفحات: 7 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد     سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 19 ... ...

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word مناسب برای چاپ روی برگه A3 ... ...

دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی یانگ

موضوع: sharpمعرفی_طرحواره_جفری_یانگاسلاید ۳۴ ...

جواب مبحث آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش دوم

این فایل پاسخ تمامی سوالات مبحث آفرینش انسان و فرضیه تکامل - بخش دوم می باشد. تعداد جلسات : 5 فایل منطبق با اخرین تغییرات سوالات می باشد و با استفاده از آن نمره 20 را در همه جلسات این آزمون کسب خواهید کرد .   ...

طرح معرق موتور سیکلت کلاسیک

طرح معرق موتور سیکلت کلاسیک

طرح معرق موتور سیکلت کلاسیک دارای قطعات شماره بندی شده برای راهنمای اسمبل کردن قطعات بریده شده روی هم در دو فرمت : jpg و pdf تعداد صفحه : 3 عدد حجم فایل دانلود : 4.55 مگابایت   ... ...

جواب نهاد مبحث تدبر در قران

این فایل پاسخ تمامی سوالات مبحث تدبر در قران می باشد. تعداد جلسات : 6 فایل منطبق با اخرین تغییرات سوالات می باشد و با استفاده از آن نمره 20 را در همه جلسات این آزمون کسب خواهید کرد .   ...

حل المسائل کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم (نسخه Si)، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر

حل المسائل کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم (نسخه Si)، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر

پاسخ تشریحی تمرین های کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر با نام انگلیسی: Theory Of Machine And Mechanisms Si Edition solution manual, 4th Ed. by Gordon R. Pennock & Joseph E. Shigley John J. Uicker این مجموعه شامل پاسخ تشریحی تمرین ... ...

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

دانلود جزوه مدار 1 دانشگاه خواجه نصیر استاد رضی

دانلود جزوه مدار 1 دانشگاه خواجه نصیر استاد رضی

جزوه کامل مدارهای الکتریکی 1 آماده برای دانلود است. دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد: دکتر علی رضی کاظمی فرمت: PDF پی دی اف - قابل اجرا و استفاده در هر نوع سیستم و دستگاه (لپ تاپ، موبایل و ...) کیفیت: عالی  دانلود نمونه ... ...

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس 5 قرآن پایه پنجم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 22   پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم)   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر برازیلیا در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر برازیلیا در 33 اسلاید

برازیلیا پایتخت کشور برزیل است. ساخت این شهر به این علت بود که می‌خواستند محل پایتخت برزیل که پیش از آن شهر ریو دوژانیرو بود را تغییر داده و بیشتر به مرکز و غرب کشور بیاورند تا پیشرفت را به مناطق داخلی‌تر برزیل توسعه دهد. برای این تغییر پایتخت نیروی کاری عظیمی از سراسر ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی قلعه بابک در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی قلعه بابک در 26 اسلاید

دژ بابک یا بَذ، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، در نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر می‌باشد. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده و نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر رویارویی با تازندگان (مهاجمین) عرب تا سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است. این دژ مربوط به دوران خرمدینان است و در ... ...

پاورپوینت تاثیر ورزش بر روابط بین المللی کشورها

پاورپوینت تاثیر ورزش بر روابط بین المللی کشورها

پاورپوینت تاثیر ورزش بر روابط بین المللی کشورها در 16 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx در ادامه مطلب ...   لینک دانلود فایل پاورپوینت در انتهای صفحه   متن اصلی مقاله :  ورزش، سیاست، روابط بین المللورزش وسیله ای جذاب و مورد علاقه مردم دنیا است. ورزش دیگر صرفاً کنشی بدنی ... ...

دانلود جزوه درس رادیوبیولوژی - pdf - دانشگاه علوم پزشکی| شامل 12 جلسه کامل

دانلود جزوه درس رادیوبیولوژی - pdf - دانشگاه علوم پزشکی| شامل 12 جلسه کامل

دانلود جزوه درس رادیوبیولوژی - pdf - دانشگاه علوم پزشکی| شامل 12 جلسه کامل جزوه فوق العاده درس رادیوبیولوژی (ویژه) 12 جلسه جزوه آموزشی درس رادیوبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شامل تمام مباحث مهم و نکته دار رادیوبیولوژی با بیانی ساده تدریس شده توسط قوی ترین اساتید گروه ... ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد